Magyar (nemzeti szabályozás)

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

A VPSZ hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/P. § (3) bekezdés alapján:

 • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását
 • nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása
 • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem minősül adóköteles tevékenységnek, valamint
 • a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.

Jogszabályi háttér:

 • https://www.vpe.hu/jogszabalyi-hatter/magyar-nemzeti-szabalyozas

A fentiek mellett Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény által módosított személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) létrehozta az országos közlekedésszervező intézményét. Az országos közlekedésszervező kijelöléséről szóló 17/2022. (VIII.25.) TIM rendelet (a továbbiakban: 17/2022. (VIII.25.) TIM rendelet) értelmében az Sztv. 21. § (1a) bekezdése alapján a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet látja el az Sztv.-ben az országos közlekedésszervező részére meghatározott feladatokat.

A közszolgáltatási szakterület feladatkörét és hatáskörét meghatározó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Belső szabályzatok:
- Általános adatvédelmi tájékoztató (GDPR);
- Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz);
- Támogatói okirat részét képző munkaterv.

Jogszabályi környezet:
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről;
- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről;
- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról;
-2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
- 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát

A VPE tevékenységét, feladatköreit az alábbi jogszabályok rögzítik.

 • a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95917.376937

 • a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191269.312304

 • a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015 (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191266.368720

 • a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól 57/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191268.312301

 • a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126620.182749

 • 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110180.312273